Aportem competitivitat, innovació i productivitat

Aportem competitivitat, innovació i productivitat

Som recerca, transferència i formació

Som recerca, transferència i formació

Treballem en la tecnologia de la fusta i la construcció arquitectònica

Treballem en la tecnologia de la fusta i la construcció arquitectònica

Oferim serveis tecnològics avançats

Oferim serveis tecnològics avançats

Clasificación visual de la madera estructural de castaño del Sistema Mediterráneo Catalán

Clasificación visual de la madera estructural de castaño del Sistema Mediterráneo Catalán
Introducción En España se encuentran castaños en cinco áreas siendo la más compacta e importante la que sigue la costa atlántica del norte de la península. En el centro-oeste de la Meseta Ibérica también existen castaños aunque su dispersión es mucho más notable. El extremo sur de la distribución Peninsular se encuentra en las sierras Béticas, mientras que las Islas Canarias representan el punto más meridional de la distribución. En el noreste peninsular l

Caracterización físico-mecánica de la madera de roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cataluña

Caracterización físico-mecánica de la madera de roble albar, roble cerrioide y roble andaluz de Cataluña
Introducción y objetivos Los principales robles de ambiente mediterráneo de Cataluña son el roble albar (Q. petraea), el roble cerrioide (Q. cerrioides = Quercus pubescens x faginea), y el roble andaluz (Q. canariensis). Se han caracterizado y comparado siete propiedades físico-mecánicas de la madera libre de defectos de pequeñas dimensiones de estas tres maderas. El estudio aporta nueva y completa información sobre sus propiedades básicas. Materiales y

La Diligència Deguda

La Diligència Deguda
El 3 març de 2013 va entrar en vigor el Reglament de la Unió Europea relatiu a la comercialització de la fusta pel qual s’imposen una sèrie d’obligacions. Entre altres, amb la finalitat de reduir al mínim, el risc de comercialització de fusta aprofitada il·legalment o de productes derivats d’aquesta fusta, hi ha l’exigència d’exercir la “diligència deguda” als agents que comercialitzin per primera vegada productes derivats de la fusta a la UE. Així, les e...

Rehabilitació energètica de façanes amb panells de fusta

Els habitatges a Espanya construïts amb anterioritat a l'entrada en vigor l'any 1979, de la Normativa Bàsica de l'Edificació sobre condicions tèrmiques (NBE-CT-79), no complien amb cap normativa d’eficiència energètica i en la actualitat presenten serioses deficiències en matèria d'aïllament tèrmic. Aquest problema és més gran encara en els edificis construïts entre el 1940 i el 1979, amb murs exteriors amb poca inèrcia tèrmica. A la figura 1 es pot obser...

Producció de bigues estructurals amb fusta de frondoses nobles d’origen català

Producció de bigues estructurals amb fusta de frondoses nobles d’origen català
La fusta, material ecològic La fusta és un recurs natural, renovable, reutilitzable i reciclable emprat per la humanitat des dels inicis dels temps. La substitució del consum de fusta per altres materials minerals com el petroli, els àrids o els metalls, no és una solució per reduir la pressió sobre els ecosistemes naturals.  Paradoxalment, aquesta pràctica desemboca en una despesa energètica molt superior i en la utilització de matèries primeres no renov

Inspecció i diagnosi d’estructures i elements de fusta

Inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’analitzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags En els treballs que realitzem s’analitzen tots i cada un dels elements de fus

Caracterització i control de qualitat en paviments de fusta

La caracterització  i control de qualitat en paviments de fusta incloent la determinació de les característiques dimensionals (secció, rectitud, planura, obertura de juntes, variacions dimensionals), l’estabilitat dimensional, les característiques d’acabat superficial (resistència a l’impacte, duresa Brinell, resistència al lliscament, resistència a agents químics) i també característiques com pot ser la resistència a flexió o altres segons les normatives ...

Aplicació del resistògraf per la determinació de les propietats de la fusta

Aplicació del resistògraf per la determinació de les propietats de la fusta
El resistògraf és un trepant que s’utilitza per localitzar seccions degradades o fissures en elements de fusta avaluant la resistència que la fusta oposa a la penetració d’una agulla que gira a velocitat constant. Per a que aquesta tècnica no destructiva tingués màxima eficàcia, cal desenvolupar la correlació entre els perfils resistogràfics i la resistència a flexió de les bigues de fusta. D’aquest manera es podria estimar la capacitat portant dels elemen

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català
El pi negre La taxonomia del pi negre ha generat certa controvèrsia al llarg de la història degut a la coexistència al llarg del continent europeu de dos taxons que comparteixen hàbitat i tenen una morfologia semblant exceptuant el seu tronc clarament diferent: a l’est i sud del continent europeu trobem Pinus mugo, i a l’oest i al nord de la distribució Pinus uncinata (Figura 1). Arbre que pot arribar als 20-25 m, però freqüentment no sobrepassa els 10 m

Types of traditional wooden facade in mediterranean climate

In this particular kind of composed architecture, half-timbered walls can be mainly found, although presenting different images, playing with the volume and the walls (outgoing, incoming, design of windows, decorative overhangs, open or closed volumes, etc.) This framework allows you to compose three-dimensional rigid set that integrates walls and floors, sometimes even the armor covers. The structural bays work well, since many of their horizontal pieces ...