Aplicació del resistògraf per la determinació de les propietats de la fusta

Aplicació del resistògraf per la determinació de les propietats de la fusta
El resistògraf és un trepant que s’utilitza per localitzar seccions degradades o fissures en elements de fusta avaluant la resistència que la fusta oposa a la penetració d’una agulla que gira a velocitat constant. Per a que aquesta tècnica no destructiva tingués màxima eficàcia, cal desenvolupar la correlació entre els perfils resistogràfics i la resistència a flexió de les bigues de fusta. D’aquest manera es podria estimar la capacitat portant dels elemen

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català
El pi negre La taxonomia del pi negre ha generat certa controvèrsia al llarg de la història degut a la coexistència al llarg del continent europeu de dos taxons que comparteixen hàbitat i tenen una morfologia semblant exceptuant el seu tronc clarament diferent: a l’est i sud del continent europeu trobem Pinus mugo, i a l’oest i al nord de la distribució Pinus uncinata (Figura 1). Arbre que pot arribar als 20-25 m, però freqüentment no sobrepassa els 10 m

Marcatge CE fusta massissa estructural

El passat 1 d'octubre entrà en vigor l’obligatorietat del marcatge CE de la fusta massissa estructural i, tenint en compte que aquesta entrada ha estat posposada vàries vegades els darrers anys, creiem necessari contextualitzar-la i esmentar els detalls que són de major interès per a industrials i professionals del sector de la construcció. Els productes que tenen la marca CE compleixen les disposicions i requisits de la Directiva de Productes de Construc

Properties of clear wood and structural timber of Pinus halepensis from north-eastern Spain

The Aleppo Pine (Pinus halepensis) is a tree species spread all around the Mediterranean basin including the islands. Its continental range extends from northern Africa (Morocco, Algeria, Tunisia and Libya) and Middle East (Syria, Lebanon, Jordan, Palestina and Turkey), up to southern Mediterranean Europe (eastern Greece, Croatia, northern Italy, eastern France and eastern Spain). It grows mostly from sea level to 1.000 m. In Spain is most abundant from...

Fabricació de paviments de fusta amb roure de fulla petita

La denominació popular de roure de fulla petita no correspon a una única espècie botànica, sinó que fa referència a dues espècies de roures filogenèticament properes que presenten sovint cert grau d’hibridació. Aquestes dues espècies són el roure de fulla petita pròpiament dit (Q. faginea) i el roure martinenc (Q. pubescens). L’híbrid, conegut popularment com a roure cerrioide (Q. cerrioides), és molt comú i presenta sovint diferents graus d’encreuament.

Rendiments de classificació de la fusta de pinassa dels Prepirineus per ús estructural

La Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) és una conífera que té molt bones aptituds estructurals. Tant és així, que és la conífera que en l’actualitat té major resistència entre les originàries de la Penínusla Ibèrica. Ara bé, la resistència estructural d’una espècie va lligada al potencial resistent de les seves fibres i a la quantitat i incidència de les singularitats acceptades. Es per donar raó d’aquest compromís que arreu d’Europa existeixen normati