Suport a la Innovació

L’institut ajuda a millorar la competitivitat i la productivitat de les empreses i contribuir a l’adequació d’aquestes als estàndards de qualitat exigits, mitjançant:

  • Introducció i aplicació eficient de tecnologies a l’empresa
  • Millora de la gestió industrial i dels models de negoci
  • Assessoria i implantació de Cadena de Custòdia i marcatge CE dels productes
  • Assessorament en normativa i aspectes legals, línies de finançament, subvencions i programes d’ajuda i qüestions tècniques
  • Formació i difusió tecnològica

També desenvolupa accions concretes de promoció de la fusta i dels seus productes derivats, així com de difusió de tecnologies i coneixements relacionats amb els propis àmbits d’actuació.

I realitza la transferència dels propis resultats d’investigació a través de l’organització i participació en jornades tècniques, congressos, publicacions i articles en revistes de caràcter científic i de divulgació.