Recerca i desenvolupament

Les activitats de R+D de l’Institut Català de la Fusta s’emmarquen en dos programes de treball.

Tecnologia de la Fusta

Programa centrat principalment en la caracterització i estudi de les propietats tecnològiques de la fusta de les diverses espècies arbòries presents a Catalunya. El coneixement detallat de les propietats de la fusta ha de permetre trobar noves aplicacions pel material que n’incrementin l’ús i el seu valor afegit.

L’activitat de recerca d’aquest programa es basa en:

  • Caracterització de les propietats de la fusta, per determinar les propietats físiques i mecàniques bàsiques, així com les característiques resistents de la matèria primera, incloent l’ús de tècniques no destructives i l’aplicació de nous mètodes d’assaigs.
  • Innovació de producte i millora tecnològica, encaminada a la recerca i desenvolupament de nous productes i materials derivats de la fusta per optimitzar-ne les propietats ambientals i tecnològiques. Millora dels processos productius.

Construcció Arquitectònica 

Programa fonamentat en la innovació tecnològica en la construcció amb fusta, amb la finalitat d’impulsar i promoure l’ús de la fusta entre tots els agents involucrats en l’edificació, arquitectes, enginyers en l’edificació, constructors, industrials de la fusta, fusters i usuaris finals.

Les principals línies de recerca del programa són: 

  • Disseny estructural, per proposar noves solucions estructurals en fusta per l’edificació, que tinguin en compte la fiabilitat, la robustesa, la capacitat de servei, durabilitat i l’estudi de la vulnerabilitat del cicle de vida de les estructures.
  • Tecnologia de la Construcció, per innovar en la prefabricació de components basats en productes derivats de la fusta per a l’edificació. Les línies d’estudi podran focalitzar-se en solucions de murs portants, tancaments, façanes, forjats i cobertes.
  • Conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, amb l’objectiu de millorar i  desenvolupar nous mètodes d’avaluació fiables sobre la capacitat de càrrega restant de les estructures existents, també mètodes de monitorització i de diagnosi per reconèixer els problemes abans que ocasionin danys.
    Per altra banda, perfecciona mètodes i processos de reconstrucció o de reforç de les parts danyades de les estructures antigues.