Serveis tecnològics avançats

L’Institut Català de la Fusta realitza assajos de laboratori i assessorament tècnic basat en equips, tècniques i mètodes de treball normalitzats. Donem una resposta eficaç a les necessitats concretes que plantegen les empreses i incrementem la qualitat dels seus productes aportant solucions innovadores. Es disposa de les infraestructures necessàries per avaluar les propietats de la fusta i els seus productes derivats.

Els principals serveis que s’ofereixen són els següents:

Assaigs de laboratori i control de qualitat

 • Identificació d’espècie en mostres de tot tipus de fusta. INCAFUST pot realitzar l’extracció in situ o bé es pot fer l’enviament al laboratori per a la seva identificació.
 • Determinació de les propietats físiques bàsiques de la fusta: densitat, contracció volumètrica, higroscopicitat i duresa.
 • Determinació de les principals propietats mecàniques de la fusta: resistència a flexió estàtica, mòdul d’elasticitat a flexió, resistència compressió axial i resistència a tracció, entre d’altres.
 • Caracterització i control de qualitat d’elements estructurals mitjançant la determinació del mòdul d’elasticitat, la resistència a flexió estàtica i la densitat; i a més, pels elements encolats la determinació de la resistència a tallant dels plans d’encolat, el gruix de la línia de cola, la resistència a la delaminació de línies de cola, així com altres
  propietats en funció de la normativa que li sigui d’aplicació.
 • Determinació de propietats vinculades a la protecció de la fusta com poden ser la penetració i retenció de productes protectors, la presència d’un producte químic concret en una mostra de fusta tractada, la determinació de taques que poden aparèixer en fustes tractades i d’altres aspectes que puguin ser determinants en situacions específiques.
 • Caracterització i control de qualitat de taulers derivats de la fusta mitjançant la determinació de la resistència a flexió, la qualitat d’encolat, les variacions dimensionals originades per canvis d’humitat, la resistència a la humitat en condicions d’assaig cícliques i la resistència a l’arrancada de connectors, entre d’altres assajos.
 • Caracterització i control de qualitat en paviments de fusta incloent la determinació de les característiques dimensionals (secció, rectitud, planura, obertura de juntes, variacions dimensionals), l’estabilitat dimensional, les característiques d’acabat superficial (resistència a l’impacte, duresa Brinell, resistència al lliscament, resistència a
  agents químics) i també característiques com pot ser la resistència a flexió o altres segons les normatives d’aplicació concretes al producte analitzat.
 • Caracterització i control de qualitat en envasos i embalatges de fusta analitzant la resistència de caixes i envasos, determinant la capacitat de càrrega, la capacitat d’apilament per resistència a compressió o la resistència a flexió estàtica de la base entre altres. També s’ofereix la revisió de la qualitat de la fusta utilitzada en la producció de
  palets i embalatges, així com altres especificacions incloses en les normatives de producte.

 

Inspecció i diagnosi

L’Institut Català de la Fusta realitza inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’analitzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags.

En els treballs que realitzem s’analitzen tots i cada un dels elements de fusta que conformen l’estructura per obtenir les dades necessàries per realitzar l’informe d’avaluació de l’estat global de l’estructura. També recomanem solucions constructives adaptades a cada cas particular.

La determinació de l’estat de l’estructura és important per conèixer el seu estat funcional, ava-luar la capacitat mecànica, valorar la conveniència d’aplicar tractaments preventius o curatius i dimensionar correctament una actuació de rehabilitació. Això permet estalviar en reforçaments innecessaris per precaució a causa de manca de dades, i actuar de manera proporciona-da i adequada al seu estat.