Aplicació del resistògraf per la determinació de les propietats de la fusta

Aplicació del resistògraf per la determinació de les propietats de la fusta
El resistògraf és un trepant que s’utilitza per localitzar seccions degradades o fissures en elements de fusta avaluant la resistència que la fusta oposa a la penetració d’una agulla que gira a velocitat constant. Per a que aquesta tècnica no destructiva tingués màxima eficàcia, cal desenvolupar la correlació entre els perfils resistogràfics i la resistència a flexió de les bigues de fusta. D’aquest manera es podria estimar la capacitat portant dels elemen

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català

Propietats bàsiques i impregnabilitat de la fusta de Pinus uncinata del Pirineu català
El pi negre La taxonomia del pi negre ha generat certa controvèrsia al llarg de la història degut a la coexistència al llarg del continent europeu de dos taxons que comparteixen hàbitat i tenen una morfologia semblant exceptuant el seu tronc clarament diferent: a l’est i sud del continent europeu trobem Pinus mugo, i a l’oest i al nord de la distribució Pinus uncinata (Figura 1). Arbre que pot arribar als 20-25 m, però freqüentment no sobrepassa els 10 m