Competitivitat i sostenibilitat dels palets de fusta

Els criteris de sostenibilitat estan guanyant pes dins del conjunt de factors que condicionen la competitivitat d’un producte. Aquesta evolució progressiva és conseqüència del fet que, cada cop més, ecologia és sinònim d’economia competitiva i la producció de productes eficients i amb baix impacte ambiental és cada cop més avantatjosa. Els productes que tenen baix impacte ambiental són aquells que requereixen poca energia durant la seva fabricació, són avantatjosos pel que fa a les emissions de carboni a l’atmosfera, tenen una vida útil el més llarga possible i, quan arriben al final del seu cicle de vida, es poden reciclar o recuperar de tal forma que no generen residus nocius per al medi ambient. En aquest aspecte, els productes fusters o els que contenen fibres de fusta es situen en una excel·lent posició. Els motius són diversos i tots ells els incorpora el palet de fusta serrada, producte fabricat a partir de rolls procedents dels boscos Catalunya.Fusta serrada INCAFUST

El consum local de productes produïts amb matèria primera de proximitat permet reduir els costos energètics del transport i, en conseqüència, l’energia incorporada durant la fabricació. A més, des d’un punt de vista social i de vertebració del territori, les serradores generen sinèrgies en l’economia local al crear llocs de treball no deslocalitzables i fomenten el flux monetari des del propietari forestal que proporciona la fusta fins al consumidor final del palet. Així doncs, les serradors són l’element vertebrador de tota la cadena forestal.

Els palets de fusta són abastament emprats en el sector de la logística i, com tot bé material de consum, té un impacte ambiental determinat. Aquest impacte cal valorar-lo en termes d’utilitat però també de cost d’oportunitat. Pel que fa a la utilitat, els palets són un element insubstituïble tal com està concebuda la logística del transport. Ara bé, el cost d’oportunitat d’emprar altres alternatives també s’ha de considerar . Arribats a aquest punt, el palet de fusta té com a substituïu principal el palet de plàstic. El principal avantatge d’aquest tipus de palets derivats del petroli és el seu menor pes. Així, per exemple, mentre un palet de fusta “EPAL Industry Pallet 2” pesa uns 32 kg, un de plàstic amb similars prestacions en pesa 15 kg. Tot i això, quan es fa el recompte d’energia incorporada s’observa que per fabricar el de palet fusta es necessiten 237 MJ mentre que per fabricar el de plàstic 1.246 MJ, més de cinc cops més. A més, com que la fusta captura CO2, el balanç de producció del palet de fusta és de 44,5 kg capturats mentre que el de plàstic és de 29 kg emesos. Ara bé, és cert que degut al menor pes del palet de plàstic aquest és més favorable de transportar en termes de consum de combustible i emissions de CO2 associades . Tot i això caldrien 45.700 km per compensar les emissions, fet que equival a 74 viatges entre Barcelona i Madrid.

Així doncs, la vida útil dels palets pot ser llarga podent-se reutilitzar i intercanviar diversos cops. En aquest tràfec els palets pateixen un tracte dur i poden patir desperfectes, reparables en el cas de la fusta i irremeiables en el cas del plàstic. D’altra banda, independentment de quina hagi estat la vida útil del palet, els de fusta estan fabricats amb un material que es apreciat i que es recupera abundantment a diferència dels palets de plàstic, material que s’incinera en el 90% dels casos desprès d’un sol ús. En cas que es recuperi l’energia, la fusta proporciona entre 18,4–22,6 MJ/kg i el plàstic uns 44-46 MJ/kg. Tenint en compte que un palet de fusta pesa el doble que un de plàstic la diferència en aquest aspecte és quasi inexistent. En cas que els palets siguin reciclats, els de plàstic es reciclen en altres productes de plàstic, mentre que els de fusta acostumen a destinar-se a trituració per a productes com taulers de partícules. Finalment, suposant que els palets no arribessin a un gestor de residus adequat, els palets de fusta al estar formats per un producte biodegradable d’origen natural no suposarien cap problema per al medi ambient a diferència dels de plàstic de molt lenta degradació.

Així doncs, els palets de fusta fabricants amb rolls de procedència local tenen una llarga llista d’avantatges tecnològics, ambientals i socials respecte altres productes substitutius.

 

Autor: Eduard Correal Mòdol (Dr. Enginyer de forests).
Dades d’elaboració pròpia.