Marcatge CE fusta massissa estructural

El passat 1 d’octubre entrà en vigor l’obligatorietat del marcatge CE de la fusta massissa estructural i, tenint en compte que aquesta entrada ha estat posposada vàries vegades els darrers anys, creiem necessari contextualitzar-la i esmentar els detalls que són de major interès per a industrials i professionals del sector de la construcció.

Els productes que tenen la marca CE compleixen les disposicions i requisits de la Directiva de Productes de Construcció i les altres Directives i especificacions tècniques europees que els hi són d’aplicació.  En el cas de la fusta massissa estructural aquestes especificacions es troben a la Norma EN 14081-1:2006+A1:2011.Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. Part 1: general requirements.

Disposar del marcatge CE implica, en aquest cas, que el producte ha estat sotmès a un assaig inicial de tipus, que el fabricant realitza un control de la producció, i que periòdicament es realitzen assaigs de control sobre mostres directament preses del procés productiu d’acord a un pla determinat. El marcatge de la fusta massissa també garanteix que un organisme notificat ha realitzat una inspecció de la fàbrica i del control de producció.

La certificació, en definitiva, permet garantir als prescriptors la seguretat del producte i en possibilita la seva comercialització com a material estructural. En el cas de la fusta massissa estructural, aquesta seguretat passa pel coneixement precís de les propietats resistents de la fusta de les diferents espècies forestals.

A l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) realitzem estudis de caracterització de les propietats resistents de la fusta autòctona per tal d’elaborar normes tècniques i posar-les a l’abast de les empreses del sector. Aquest coneixement, necessari per poder certificar amb la marca CE, s’obté gràcies al suport del Departament d’Agricultura  Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres fons de finançament.  Principalment, s’ha treballat amb les espècies de coníferes amb més superfície forestal o bé aquelles que tenen un aprofitament destacat en el mercat dels productes forestals, També s’han caracteritzat algunes espècies de frondoses. Aquest treball té una línia d’investigació específica dins del programa de Tecnologia de la Fusta de l’entitat.

D’altra banda, i per fomentar l’ús de la fusta i millorar la competitivitat del sector industrial, també donem suport a les empreses en la redacció i implantació del manual del control de producció, realitzem accions de formació del personal i assessorem en l’auditoria interna prèvia a la que ha de realitzar l’organisme notificat.