Eficiència energètica en la construcció amb fusta

Avaluació d’alternatives per la rehabilitació energètica d’edificis existents, mitjançant l’ús d’aïllants de fibres de fusta i altres materials cel·lulòsics en l’envoltant dels edificis.

En el cas de les façanes, ens centrem en recomanacions de disseny i tractaments d’acabat, consideracions sobre la durabilitat i la forma de col·locació i fixació dels elements, l’ús dels revestiments, el dimensionament de les làmines, i el manteniment al llarg de la vida útil.