Producció de bigues estructurals amb fusta de frondoses nobles d’origen català

La fusta, material ecològic

La fusta és un recurs natural, renovable, reutilitzable i reciclable emprat per la humanitat des dels inicis dels temps. La substitució del consum de fusta per altres materials minerals com el petroli, els àrids o els metalls, no és una solució per reduir la pressió sobre els ecosistemes naturals.  Paradoxalment, aquesta pràctica desemboca en una despesa energètica molt superior i en la utilització de matèries primeres no renovables molt  més agressives amb el medi, especialment un cop acaba la seva vida útil. Contràriament, si un bosc s’aprofita de forma sostenible i respectuosa  és capaç de proporcionar-nos fusta de forma indefinida.

En els darrers anys a Europa s’ha experimentat un interès creixent en els productes elaborats amb fusta de frondosa degut a l’alta qualitat del material,  les seves propietats mecàniques i resistents superiors, i les seves característiques estètiques excepcionals. A Catalunya existeixen algunes  frondoses nobles amb les que fabricar fusta laminada encolada, però és el castanyer la que millor s’adapta als requeriments d’aquest material: bons  creixements, bona rectitud, presència de defectes moderada o escassa i gran qualitat estètica (Figura 1).

Figura 1 Fusta de castanyer                                 Figura 2 Fusta laminada encolada
Figura 1. Fusta de castanyer                                                   Figura 2. Fusta laminada encolada

Des d’un punt de vista ecològic, utilitzar materials amb baixa energía incorporada és avantatjós doncs la despesa energètica està directament  relacionada amb les emissions de CO2 i aquestes amb l’efecte hivernacle. La fusta és un dels pocs materials emprats en construcció i en procesos industrials que, a més de ser renovable, presenta una molt reduïda factura energètica en ser fàcil de treballar i lleugera de transportar. A més, és un embornal de CO2 natural en el que cada gram de fusta és responsable de la captura de 1,84 g de CO2 atmosfèric.

Fusta laminada encolada

La fusta laminada encolada és un material estructural compost format per la unió encolada de làmines de fusta massissa, amb la fibra disposada bàsicament de forma paral·lela a l’eix longitudinal, desenvolupat per superar les limitacions dimensionals i resistents de la natura (Figura 2). Per comprovar si la fusta laminada encolada compleix amb les exigències normatives preestablertes i avaluar si es comporta de forma correcta, cal construir un cert nombre de prototips semblants als futurs productes de sèrie d’acord a la norma UNE-EN 14080:2010. Per conèixer les propietats del material i detectar possibles errors o deficiències cal assajar els prototips a esforç tallant seguint les directrius de la UNE-EN 392:1995 (Figura 4) i a flexió estàtica segons la norma UNE-EN 408:2006 (Figura 5).

Figura 3. Estructura de fusta laminada encolada de castanyer                                                                                                                                       Figura 4. Assaig de resistència a esforç tallant de les línies de cola
Figura 5. Assaig de flexió estàtica d'un element estructural
Figura 5. Assaig de flexió estàtica d’un element estructural

Per la comptabilització dels beneficis ambientals es tenen en compte les emissions de CO2 i l’energia incorporada del material. Per valorar aquests beneficis, s’ha fet una hipòtesi de càlcul sobre tres bigues de materials constructius diferents: fusta, formigó i acer (Taula 1) .

Taula 1. Balanç de CO dels elements estructurals
Taula 1. Balanç de CO dels elements estructurals

Conclusions

La producció de fusta laminada encolada amb frondoses nobles d’origen català, i més concretament amb castanyer, és viable (Figura 3). Es poden obtenir bigues amb un potencial resistent equivalent a la classe GLh 32 segons la norma UNE-EN 1194:1999. A més, aquest producte estructural millora la resistència a flexió estàtica respecte la fusta massissa de gran escairada en aproximadament 8 N/mm .

Els beneficis ambientals que presenta la fusta laminada encolada de castanyer són bàsicament tres:

 • Estalvi d’un 23% de la fusta necessària per bastir una estructura
 • Cada m de fusta laminada encolada segresta 1042 kg de CO2
 • Una biga de fusta incorpora nou vegades menys energia que una de formigó armat i vint-i-tres que una d’acer

 

Dades obtingudes en el marc del projecte “Producció de bigues estructurals amb fusta de frondoses nobles d’origen català” finançat per l’Obra Social d’Unnim. Autors: Correal, E. i Vilches, M., investigadors d’INCAFUST.