La Diligència Deguda

La Diligència Deguda
El 3 març de 2013 va entrar en vigor el Reglament de la Unió Europea relatiu a la comercialització de la fusta pel qual s’imposen una sèrie d’obligacions. Entre altres, amb la finalitat de reduir al mínim, el risc de comercialització de fusta aprofitada il·legalment o de productes derivats d’aquesta fusta, hi ha l’exigència d’exercir la “diligència deguda” als agents que comercialitzin per primera vegada productes derivats de la fusta a la UE. Així, les e...

Inspecció i diagnosi d’estructures i elements de fusta

Inspecció i diagnosi in situ d’estructures i elements de fusta amb la possibilitat d’analitzar la incidència dels defectes ocasionats per la degradació del material i les alteracions de tipus estructural aparegudes en elements de fusta mitjançant tècniques d’exploració específiques, com l’anàlisi termogràfica, els perfils resistogràfics o la detecció acústica d’insectes xilòfags En els treballs que realitzem s’analitzen tots i cada un dels elements de fus

Caracterització i control de qualitat en paviments de fusta

La caracterització  i control de qualitat en paviments de fusta incloent la determinació de les característiques dimensionals (secció, rectitud, planura, obertura de juntes, variacions dimensionals), l’estabilitat dimensional, les característiques d’acabat superficial (resistència a l’impacte, duresa Brinell, resistència al lliscament, resistència a agents químics) i també característiques com pot ser la resistència a flexió o altres segons les normatives ...

Marcatge CE fusta massissa estructural

El passat 1 d'octubre entrà en vigor l’obligatorietat del marcatge CE de la fusta massissa estructural i, tenint en compte que aquesta entrada ha estat posposada vàries vegades els darrers anys, creiem necessari contextualitzar-la i esmentar els detalls que són de major interès per a industrials i professionals del sector de la construcció. Els productes que tenen la marca CE compleixen les disposicions i requisits de la Directiva de Productes de Construc

Eficiència energètica en la construcció amb fusta

Avaluació d'alternatives per la rehabilitació energètica d’edificis existents, mitjançant l'ús d’aïllants de fibres de fusta i altres materials cel·lulòsics en l’envoltant dels edificis. En el cas de les façanes, ens centrem en recomanacions de disseny i tractaments d’acabat, consideracions sobre la durabilitat i la forma de col·locació i fixació dels elements, l’ús dels revestiments, el dimensionament de les làmines, i el manteniment al llarg de la vida ...

Seguretat contra incendis en edificis de fusta

Seguretat contra incendis en edificis de fusta
Verificació del nivell de compliment de les disposicions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i realització d’avaluacions sobre la pro-pagació del foc i el moviment dels fums mitjançant tècniques de modelització i simulació computacional d’incendis. Apliquem aquests estudis a projectes convencionals, projectes amb disseny singular que requereixen verificació tècnica, projectes amb riscos especials associats a la seva funció o càrrega de foc, i anàlisis p...